Polityka prywatności

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych (to jest: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) wskazanych w umowie sprzedaży (zamówieniu)  jest TECH-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Żabikowo 1, 63-000 Środa Wlkp., tel. 61 285 42 97, adres e-mail: tech-kom@tech-kom.pl
  2. Celem zbierania danych jest zrealizowanie umowy sprzedaży
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy sprzedaży (zamówienia). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie  umowy sprzedaży (zamówienia).
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba że będzie to niezbędne do realizacji umowy sprzedaży oraz jej rozliczenia np.: firmy księgowe, transportowe. Odbiorcami danych będą  instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
TOP